Strona główna -> Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

1. Firma Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu.

2. Warunki realizacji świadczeń uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji:

a) posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedawcę i Instalatora karty gwarancyjnej,
b) posiadanie dowodu zakupu urządzenia,
c) dokonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej. Koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem dojazdu serwisanta i prac instalacyjnych pokrywa producent (po spełnieniu warunków opisanych w punktach 2a i 2b),
d) posiadanie protokołu serwisowego pierwszego uruchomienia,
e) montaż i eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta, zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji.

3. Producent przedłuża gwarancję na urządzenie ( z wyłączeniem osprzętu ) na kolejne okresy roczne, aż do upływu 5-go roku gwarancji, w przypadku spełnienia następujących warunków:

a) spełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji,
b) w ciągu trwania ostatnich 3 miesięcy okresu gwarancyjnego wykonanie przez Autoryzowany Serwis Buderus płatnego przeglądu technicznego urządzenia
c) podpisanie Umowy Serwisowej Przedłużenia Gwarancji

4. W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzeń.

5. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Buderus-Serwis 801 300 810 lub do najbliższego Autoryzowanego Serwisu.

6. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z :

a) użytkowanie urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
b) wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek,
c) zanieczyszczenia gazu , wody lub powietrza,
d) niewłaściwego napięcia elektrycznego,
e) niewłaściwego ciśnienia gazu w sieci,
f) niewystarczającego ciągu kominowego,
g) nieprawidłowego napełnienia instalacji,
h) wad instalacji, do której urządzenia są przyłączone,
i) zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak : baterie, uszczelki, uszczelnienia, bezpieczniki, elektrody itd.,
j) innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.

7. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, realizowane są na koszt Użytkownika.

8. Gwarancja obejmuje urządzenie zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie dokonano pierwszego uruchomienia.

9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.